GIE
GIE
 
  • gie0
  • gie1
  • gie2
  • gie3
  • gie4
  • gie5
  • gie6
gie01 gie12 gie23 gie34 gie45 gie56 gie67
   
 

ให้บริการรับเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ดิกคอนกรีต (ถนนลาดยาง)

concrete

รับเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนลาดยาง ประกอบด้วยส่วนผสมของหินย่อยกับยางแอสฟัลท์ ส่วนผสมดังกล่าวเหมาะที่จะใช้เป็นผิวจราจร การทำคอนกรีตแอสฟัลท์ผสมเสร็จ ต้องมีโรงงานหรือสถานที่ผสม โดยให้ความร้อนแก่หินและยางจนได้อุณหภูมิที่ต้องการแล้วจึงผสมคลุกเคล้ากันในเครื่องแล้วจึงเทใส่รถบรรทุกแล้วนำไปยังสถานที่ก่อสร้างเทลงในเครื่องปูคอนกรีตแอสฟัลต์ ปูตามความหนาที่ต้องการแล้วบดอัดด้วยรถบดล้อเหล็ก หรือล้อยางตามลำดับ แอสฟัลต์คอนกรีตแอสฟัลท์ที่ผสมโดยวิธีนี้ถือว่ามีคุณภาพดีที่สุดแต่มีราคาค่อนข้างแพง เพราะต้องใช้เครื่องจักรและเครื่องมือหลายชนิด ส่วนคอนกรีตแอสฟัลต์แบบผสมในสนามทำได้โดยราดแอสฟัลท์บนพื้นผิวที่ได้เตรียมไว้ แล้วเกลี่ย หินย่อยหรือกรวดย่อยปิดทับแล้วทำ การบดทับให้เรียบ ผิวทางแบบนี้คุณภาพไม่ดีเท่าแบบผสมเสร็จ แต่ทำได้รวดเร็วและมีราคาถูกกว่า

 
 

บริษัท กู๊ดวิลล์ อินโนเวชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด
666 ม.6 หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
Call Center 1735